TÜKETİCİ HAKLARI (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ –2

Sevgili okurlarımız sizlerle tüketici hakları konusunda hukuki düzenlemeleri incelemeye devam ediyoruz. Yazı dizimizin bu bölümünde sizlere ayıplı mal ve ayıplı hizmet kavramlarını ve satış usullerindeki hakları aktarmaya çalışacağız.

Öncelikle belirtelim ki ayıp kavramını çok geniş değerlendirmek gerekir. Ayıp kavramı, bir arabanın alımından sonra sürekli tamir görmesinden tutun bir inşaatın fayansları yada musluklarının anlaşılan veya belirtilen şekle uymamasına, bir bilgisayarın belirtilen özelliklerinde eksiklik olmasına, bir elmanın çürük olmasına kadar çok farklı hususlarda karşımıza çıkabilir. Aslında toplum olarak sineye çektiğimiz bir çok husus aslen bir ayıp sayılabilir ve sizlere kanun çerçevesinde bir çok hak tanıyabilir.

 

AYIPLI MAL

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketici malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmek şartıyla 1) ayıpsız yeni bir ürün isteyebilir 2) sözleşmeden dönerek ödediği malın bedelini isteyebilir 4) maldaki bozukluk oranında ödediği paradan indirim yapılmasını isteyebilir. Tüketicinin bu dört haktan birini seçme hakkı vardır.

Satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici, konut finansmanı kuruluşu bu ayıptan müteselsilen sorumludur. Yani tüketici seçimlik hakkını ister satıcıya, ister bayiye, ister acenteye, ister imalatçı-üretici isterse de konut finansmanı kuruluşuna karşı malın tesliminden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinde ileri sürebilir.

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında bu hükümler uygulanmaz. Ayrıca satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okunabileceği şekilde “özürlüdür” yazılı etiket konulması zorunludur.

 

AYIPLI HİZMET

Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, ayıplı hizmet olarak kabul edilir.

Tüketici hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ayıbı sağlayıcıya bildirmek  şartıyla 1) ayıp oranında bedel indirimi isteyebilir 2) sözleşmeden dönebilir 3) hizmetin yeniden görülmesini isteyebilir. Tüketicinin bunlardan birini seçme hakkı vardır.

Sağlayıcı, bayi, acente, kredi kuruluşu ayıplı hizmetten ve ayıplı hizmetin neden olduğu zarardan müteselsilen sorumludur. Yani tüketici seçimlik haklarını ister sağlayıcıya, ister bayiye, ister acenteye, isterse de kredi kuruluşuna karşı hizmetin yerine getirilmesinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı içinde ileri sürebilir.

Fakat bahsettiklerimiz, ayıplı olduğu bilinerek edinilen hizmetler hakkında uygulanmaz.

 

Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız bu kavramları az çok tanımak ve bilmek sizlere tüketici olarak fayda sağlayacaktır. Unutmayın Tüketici Hakem Heyetleri kaymakamlıklarda bulunur ve başvurularınızı daha rahat yapmanız için sizlere kolaylıklar sağlanmıştır.

 

 


En Son Eklenenler
BİR DÖNEM MEMURİYETTE BULUNAN KİŞİNİN EMEKLİ TAZMİNATI
TÜKETİCİ HAKLARI (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ –2
BİR TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ NELERMİŞ? (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ – DİZİ 1
DİLEKÇE HAKKI
İFLASIN ERTELENMESİ
Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar