DİLEKÇE HAKKI

Değerli okurlarımız; sizlere başta tüketici hakkı olmak üzere birçok hakkınızdan ve bunları nasıl kullanacağınızdan bahsettik. Bu yazımızda da sizlere dilekçe hakkından bahsetmek istiyoruz. Dilekçe hakkı, bireylerin, kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikâyetlerini resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır Hemen belirtmek gerekir ki dilekçenin bir şekil şartı bulunmamaktadır. Ancak ilgili makamın ve talebinizin anlaşılır olması dilekçenize verilecek cevap bakımından önem arz etmektir.

Anayasamızın 74. Maddesinde .”Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir “ ifadesi ile Anayasa tarafından korunan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Maddenin açık ifadesinden anlaşılacağı üzere bir isteğin veya bir şikâyetin kamuya bildirilmesi anlamına gelmektedir. Dilekçenin verilebileceği makamlar konusunda bir sınırlama yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi dâhil tüm makamlara dilekçe ile başvuru yapılabilir. Bu makamlar gecikmeksizin bu dilekçelere cevap vermekle görevlidir. Bu görevi yerine getirmeyen kamu görevlisi Ceza Kanunumuza göre suç işlem olacaktır.

Türk Ceza kanununun 121.maddesinde “ Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.”denilerek dilekçe hakkının engelleyen kamu görevlisinin cezalandırılacağı belirtilmektedir. Uygulamada her ne kadar kanunda geçen” hukuki bir nenden olmaksızın”  ifadesi geniş değerlendirilerek bu hakkın ihlallerine yol açsa da bu konuda önemli bir düzenlemedir. Uygulamada gereke Ceza Kanunu gerekse dilekçe kanunda yer alan kısıtlayıcıhükümler vatandaşın aleyhine sıkça kullanılsa da Bilgi Edinme kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler bu hususta bir adım daha ileri gitmemizi sağlamıştır.

Yukarıda anlatmaya çalıştığımız üzere bir kamu kurumuna dilekçe verilmesi kamunun sağladığı bir lütuf değil Anayasamızın verdiği bir haktır. Ve bu hakkın kullanılması engellenemez. Engelleme hallerinin en önde geleni kamu görevlilerinin keyfi olarak verilen dilekçeyi kabul etmemesidir. Dilekçeyi kabul etmesi gereken görevli farklı gerekçelerle bu dilekçeyi alamayacağını belirtmekte ve vatandaşlar dilekçelerini teslim edemeden geri dönmektedirler. Ancak görevlinin böyle bir hakkı yoktur. Böyle bir durumda sizlere tavsiyem en yakın PTT şubesine giderek dilekçenizi iadeli taahhütlü olarak ilgili kuruma göndermenizdir. Postayla gelen evrakı görevlinin kabul etmemesi mümkün değildir. 

Dilekçe hakkı vatandaşın devlet yönetimine katılmasına katkı sağlaması yönüyle hiç şüphesiz demokrasinin gereğidir. Bu hak vatandaşlara devlet işlemlerinden haberdar olma olanağı tanımaktadır.  Bu sebeple bu hakkın kullanılması demokrasinin gelişmesi açısında da yapmamız gereken, önündeki engellemeleri kaldırmak için mücadele etmemiz gereken hakların başında gelmelidir. Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi veya dilekçenize değişik vesilelerle cevap verilmeyeceğinin bildirilmesi durumunda koynu yargıya taşıyarak yapılan uygulamaların hukuksuzluğunu tespit ettirme olanağımız oluşacaktır. 

 


En Son Eklenenler
BİR DÖNEM MEMURİYETTE BULUNAN KİŞİNİN EMEKLİ TAZMİNATI
TÜKETİCİ HAKLARI (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ –2
BİR TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZ NELERMİŞ? (4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN IŞIĞINDA) YAZI DİZİSİ – DİZİ 1
DİLEKÇE HAKKI
İFLASIN ERTELENMESİ
Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar